Sierra rimmed oval tray

Sierra rimmed oval tray

Mary Jurek
HS000
$55.00