Silhouette coctail shaker

Silhouette coctail shaker

Mary Jurek
SLH012
$90.00